วารสารพื้นถิ่นโขง ชี มูล

     วารสารพื้นถิ่นโขง ชี มูล เป็นวารสารวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ราย 6 เดือน กำหนดออก ปีละ 2 ฉบับ คือ
      ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – เดือนมิถุนายน
      ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม – เดือนธันวาคม
     วารสารพื้นถิ่นโขง ชี มูล มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป รวมทั้งเพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการในด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บทความในวารสารพื้นถิ่นโขง ชี มูล เป็นบทความวิจัยและบทความวิชาการ โดยเนื้อหาของบทความมีส่วนเกี่ยวข้องกับความหลากหลายในพื้นถิ่นลุ่มน้ำโขง ชี มูล ในประเด็นต่างๆ ดังนี้

  •      - ศิลปกรรมและวัฒนธรรม
  •      - สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
  •      - รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
  •      - ประวัติศาสตร์และโบราณคดี
  •      - ภาษาและวรรณกรรม
  •      - ปรัชญาและศาสนา
วารสารพื้นถิ่นโขง ชี มูล จัดทำโดย ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน สำนักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัย ราชภัฏอุดรธานี เป็นวารสารที่มุ่งเน้นการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการเป็นหลัก ดังนั้น ทุกบทความที่เขียนลงในวารสารจึงไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆ นอกจากนั้น บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารต้องผ่านการพิจารณากลั่นกรองคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อยสองท่าน ในรูปแบบ double-blinded peer review (ผู้ทรงคุณวุฒิที่ประเมินบทความไม่ทราบชื่อผู้แต่ง และผู้แต่งไม่ทราบชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ประเมินบทความ) ทัศนะและเนื้อหาที่ปรากฏในวารสาร ไม่ถือเป็นทัศนะและความรับผิดชอบของกองบรรณาธิการ

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่

ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 64 ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
มือถือ: 099-575-8699, โทรศัพท์: 0-4221-1040-59 ต่อ 1999
E – mail: ntbaclc@gmail.com , ntbac@udru.ac.th