วารสารพื้นถิ่นโขง ชี มูล

     เป็นวารสารวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ราย 6 เดือน กำหนดออกปีละ 2 ฉบับ (ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – เดือนมิถุนายน ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม – เดือนธันวาคม) มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัย ทั้งจากอาจารย์และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี รวมถึงผู้เขียนภายนอก และเพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการของคณาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป โดยเนื้อหาของบทความมีส่วนเกี่ยวข้องกับความหลากหลายในพื้นถิ่นลุ่มน้ำโขง ชี มูล ในประเด็นต่างๆ ดังนี้

  •      - ประวัติศาสตร์
  •      - ศาสนา - วัฒนธรรม
  •      - สังคม - เศรษฐกิจ
  •      - ศิลปกรรม
  •      - ชาติพันธุ์
  •      - ภาษาและวรรณกรรม
ทุกบทความที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อยสองท่าน ทัศนะและเนื้อหาที่ปรากฏในวารสาร ไม่ถือเป็นทัศนะและความรับผิดชอบของกองบรรณาธิการ

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่

ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 64 ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
มือถือ: 099-575-8699, โทรศัพท์: 0-4221-1040-59 ต่อ 1999
E – mail: ntbaclc@gmail.com , ntbac@udru.ac.th