หลักเกณฑ์การส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร

Download pdf file!!

  • 1. เป็นบทความวิจัย / บทความวิชาการเกี่ยวกับความหลากหลายด้านพื้นถิ่นในลุ่มน้ำโขง ชี มูล ในมิติทางด้านประวัติศาสตร์ ศาสนา วัฒนธรรม สังคม เศรษฐกิจ ศิลปกรรม
  •     ชาติพันธุ์ ภาษาและวรรณกรรม หรือบทความวิจารณ์หนังสือ ซึ่งไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่มาก่อน
  • 2. เขียนเป็นภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ โดยบทความวิจัย และบทความวิชาการ ต้องมีความยาวประมาณไม่เกิน 20 หน้าเอสี่ (A4) รวมภาพประกอบและบรรณานุกรม
  •     ขนาดอักษร Cordia New 16 ส่วนบทความวิจารณ์หนังสือ ควรมีความยาวไม่น้อยกว่า 5 หน้าเอสี่ (A4)
  • 3. ต้องระบุประวัติผู้เขียน ได้แก่ ระบุชื่อ - นามสกุล (ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ) ตำแหน่ง หน่วยงานต้นสังกัด หรือ สาขาวิชา คณะ มหาวิทยาลัยที่สังกัด กรณีที่เป็นนักศึกษา พร้อมระบุสถานที่ติดต่อ
  •     โทรศัพท์ หรือ e - mail เพื่อการติดต่อกลับ
  • 4. บทความต้องมีบทคัดย่อทั้งภาคภาษาไทยและภาษาอังกฤษมีความยาวรวมกันไม่เกิน 1 หน้า (กระดาษ A4)
  • 5. บทความควรมีภาพประกอบ ตาราง หรือแผนภูมิตามความเหมาะสม โดยจัดแยกไว้ต่างหากจากเนื้อหาบทความและระบุให้ชัดเจนว่าต้องการแทรกส่วนใดในบทความ
  • 6. ต้นฉบับจะผ่านการประเมินคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนสองท่าน ในรูปแบบ double-blind peer review (ผู้ทรงคุณวุฒิที่พิจารณาไม่ทราบชื่อผู้แต่ง
  •     และผู้แต่งไม่ทราบชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ) ทั้งนี้ กองบรรณาธิการอาจขอให้ผู้เขียนปรับปรุงและแก้ไขบทความตามคำแนะนำของผู้ทรงคุณวุฒิ
  •     และขอสงวนสิทธิในการพิจารณาการแก้ไขภายหลัง โดยการประเมินโดยกองบรรณาธิการ
  • 7. ผู้เขียนจะต้องลงนามในแบบฟอร์มยืนยันการส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารพื้นถิ่นโขงชีมูล
  • 8. ลำดับการตีพิมพ์เป็นไปตามดุลพินิจของกองบรรณาธิการและขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนต้นฉบับในทุกกรณี
  • 9. บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ ผู้เขียนจะได้รับวารสารพื้นถิ่นโขงชีมูลเป็นอภินันทนาการ 5 เล่ม
  • 10. วิธีการส่งต้นฉบับ พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูลทั้งในรูปแบบไฟล์ Microsoft Word และแบบไฟล์ PDF มาที่
  •         กองบรรณาธิการวารสารพื้นถิ่นโขง ชี มูล
           ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
           มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 64 ถ.ทหาร ต.หมากแข้ง
           อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
            e - mail: ntbaclc@gmail.com , ntbac@udru.ac.th โดยส่งมาทั้งในรูปแบบไฟล์ Microsoft Word และรูปแบบไฟล์ PDF
           ทางเว็บไซต์ : http://mcmac.udru.ac.th/