หลักเกณฑ์การส่งบทความลงในวารสารพื้นถิ่นโขง ชี มูล

 1.   1. เป็นบทความวิจัย / บทความวิชาการเกี่ยวกับความหลากหลายด้านพื้นถิ่นในลุ่มน้ำโขง ชีมูล ในมิติด้านประวัติศาสตร์ ศาสนา วัฒนธรรม สังคม เศรษฐกิจ ศิลปกรรม ชาติพันธุ์ ภาษาและวรรณกรรม หรือบทความวิจารณ์หนังสือ ซึ่งไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ หรือกำลังอยู่ในช่วงการพิจารณาจากวารสารอื่นมาก่อน
 2.   2. เขียนเป็นภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ
        2.1 บทความวิจัย และบทความวิชาการ ต้องมีความยาวไม่เกิน 20 หน้าของกระดาษเอสี่ (A4) เมื่อรวมภาพประกอบและเอกสารอ้างอิง ใช้ตัวอักษร Cordia New และให้ใช้ตัวเลขอารบิก
        2.2 บทความวิจารณ์หนังสือ ควรมีความยาวไม่น้อยกว่า 5 หน้าของกระดาษเอสี่ (A4) เมื่อรวมภาพประกอบและเอกสารอ้างอิง ใช้ตัวอักษร Cordia New และให้ใช้ตัวเลขอารบิก
        2.3 ขนาดตัวอักษรและรูปแบบการพิมพ์สามารถดูได้จาก “รูปแบบการจัดหน้าบทความ”
 3.   3. ผู้เขียนต้องระบุประวัติของตน
        3.1 ผู้เขียนที่เป็นบุคคลทั่วไป ต้องระบุ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง หน่วยงานต้นสังกัด (ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ) หากบทความมีที่มา เช่น มีแหล่งทุน หรือเป็นวิจัยที่อยู่ภายใต้โครงการใดๆ ให้ระบุรายละเอียดเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พร้อมระบุ สถานที่ติดต่อ โทรศัพท์หรือ e-mail เพื่อการติดต่อกลับ
        3.2 ผู้เขียนเป็นนักศึกษา ต้องระบุ ชื่อ –นามสกุล สาขาวิชา คณะ มหาวิทยาลัยที่สังกัด (ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ในกรณีที่บทความมีที่มา เช่น มีแหล่งทุน หรือบทความเป็นส่วนหนึ่งของปริญญานิพนธ์ใดๆ ให้ระบุรายละเอียดเป็นภาษาไทย และภาษาอังกฤษ พร้อมระบุ สถานที่ติดต่อ โทรศัพท์หรือ e-mail เพื่อการติดต่อกลับ
 4.   4. บทความต้องมีบทคัดย่อทั้งภาคภาษาไทยและภาษาอังกฤษ มีความยาวรวมกันไม่เกิน 1 หน้าของกระดาษเอสี่ (A4)
 5.   5. บทความควรมีภาพประกอบ ตาราง หรือแผนภูมิตามความเหมาะสม โดยจัดแยกไว้ต่างหากจากเนื้อหาบทความและระบุให้ชัดเจนว่าต้องการแทรกส่วนใดในบทความ
 6.   6. ต้นฉบับจะผ่านการประเมินคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 2 ท่าน ในรูปแบบ double-blinded peer review (ผู้ทรงคุณวุฒิที่ประเมินบทความไม่ทราบชื่อผู้แต่งและผู้แต่งไม่ทราบชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ประเมินบทความ) ทั้งนี้กองบรรณาธิการอาจขอให้ผู้เขียนปรับปรุงและแก้ไขบทความตามคำแนะนำของผู้ทรงคุณวุฒิและขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมในภายหลัง โดยการประเมินของกองบรรณาธิการ
 7.   7. บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ ผู้เขียนจะได้รับวารสารพื้นถิ่นโขง ชีมูล เป็นอภินันทนาการจำนวน 2 เล่ม
 8.   8. ลำดับการตีพิมพ์เป็นไปตามดุลพินิจของกองบรรณาธิการและขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนต้นฉบับในทุกกรณี
 9.   9. ผู้เขียนต้องลงนามในแบบฟอร์มยืนยันการส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารพื้นถิ่นโขง ชี มูล
 10.   10. ส่งต้นฉบับในรูปแบบไฟล์ Microsoft Word และรูปแบบไฟล์ PDF มาที่ http://mcmac.udru.ac.th/form_login.php