หลักเกณฑ์การส่งบทความลงในวารสารพื้นถิ่นโขง ชี มูล

 1.   1. เป็นบทความวิจัย/ บทความวิชาการเกี่ยวกับความหลากหลายด้านพื้นถิ่นในลุ่มน้ำโขง ชีมูล ในมิติด้านประวัติศาสตร์ ศาสนา วัฒนธรรม สังคม เศรษฐกิจ ศิลปกรรม ชาติพันธุ์ ภาษาและวรรณกรรม หรือบทความวิจารณ์หนังสือ ซึ่งไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่มาก่อน
 2.   2. เขียนเป็นภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ โดยบทความวิจัย และบทความวิชาการ ต้องมีความยาวไม่เกิน 20 หน้าของกระดาษเอสี่ (A4) เมื่อรวมภาพประกอบและเอกสารอ้างอิง ใช้ตัวอักษร Cordia New และให้ใช้ตัวเลขอารบิก ส่วนบทความวิจารณ์หนังสือ ควรมีความยาวไม่น้อยกว่า 5 หน้าของกระดาษเอสี่ (A4)
        - ขนาดตัวอักษรและรูปแบบการพิมพ์สามารถดูได้จาก “รูปแบบการจัดหน้าบทความ”
 3.   3. ผู้เขียนต้องระบุประวัติของตน ได้แก่ ระบุชื่อ - นามสกุล (ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ) ตำแหน่ง หน่วยงานต้นสังกัด หรือ สาขาวิชา คณะ มหาวิทยาลัยที่สังกัด กรณีที่เป็นนักศึกษา พร้อมระบุ สถานที่ติดต่อ โทรศัพท์หรือ e-mail เพื่อการติดต่อกลับ
 4.   4. บทความต้องมีบทคัดย่อทั้งภาคภาษาไทยและภาษาอังกฤษ มีความยาวรวมกันไม่เกิน 1 หน้าของกระดาษเอสี่ (A4)
 5.   5. บทความควรมีภาพประกอบ ตาราง หรือแผนภูมิตามความเหมาะสม โดยจัดแยกไว้ต่างหากจากเนื้อหาบทความและระบุให้ชัดเจนว่าต้องการแทรกส่วนใดในบทความ
 6.   6. ต้นฉบับจะผ่านการประเมินคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 2 ท่าน ในรูปแบบ double-blinded peer review (ผู้ทรงคุณวุฒิที่ประเมินบทความไม่ทราบชื่อผู้แต่งและผู้แต่งไม่ทราบชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ประเมินบทความ) ทั้งนี้กองบรรณาธิการอาจขอให้ผู้เขียนปรับปรุงและแก้ไขบทความตามคำแนะนำของผู้ทรงคุณวุฒิและขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมในภายหลัง โดยการประเมินของกองบรรณาธิการ
 7.   7. บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ ผู้เขียนจะได้รับวารสารพื้นถิ่นโขง ชีมูล เป็นอภินันทนาการจำนวน 2 เล่ม
 8.   8. ลำดับการตีพิมพ์เป็นไปตามดุลพินิจของกองบรรณาธิการและขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนต้นฉบับในทุกกรณี
 9.   9. ผู้เขียนต้องลงนามในแบบฟอร์มยืนยันการส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารพื้นถิ่นโขง ชีมูล
 10.   10. ส่งต้นฉบับในรูปแบบไฟล์ Microsoft Word และรูปแบบไฟล์ PDF มาที่ http://mcmac.udru.ac.th/form_login.php