ที่ปรึกษา (Consultants)

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สันติ เล็กสุขุมคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
ศาสตราจารย์ ดร.เดือน คำดีภาคีสมาชิกราชบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ศาสตราจารย์ ดร.วัชระ งามจิตรเจริญคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศาสตราจารย์ ดร.ประยงค์ แสนบุราณคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รองศาสตราจารย์ ดร.นภดล ชาติประเสริฐคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
นายสมชาย เสียงหลายประธานมูลนิธิสโมสรมิตรภาพวัฒนธรรมสากล และอดีตปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

กองบรรณาธิการ (Editorial Review Board)

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.อานันท์ กาญจนพันธุ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระภัทรา เอกผาชัยสวัสดิ์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
รองศาสตราจารย์ ดร.ปฐม หงษ์สุวรรณมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รองศาสตราจารย์ ดร.ยิ่งสวัสดิ์ ไชยะกุลมหาวิทยาลัยขอนแก่น
รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ ศรีสันติสุขมหาวิทยาลัยขอนแก่น
รองศาสตราจารย์ ดร.กนกวรรณ มะโนรมย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รองศาสตราจารย์ ดร.รักชนก แสงภักดีจิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย
รองศาสตราจารย์สมบัติ ประจัญศานต์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริวรรณ วรชัยยุทธมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย อารีรุ่งเรืองมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรหมโคตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษฎา พิณศรีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประทีป สุธาทองไทยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปาริสุทธิ์ เลิศคชาธารมหาวิทยาลัยรังสิต
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรารถนา จันทรุพันธุ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

บรรณาธิการ (Editor-in-chief)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สราวดี ณ หนองคายสำนักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

รองบรรณาธิการ (Associate Editor-in-chief)

อาจารย์ฐากูร สรวงศ์สิริสำนักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
อาจารย์สุนิตย์ เหมนิลสำนักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ผู้ช่วยบรรณาธิการ (Assistant to the Editor-in-chief)

อาจารย์พงษ์ศักดิ์ อัครวัฒนากุลสำนักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ฝ่ายพิสูจน์อักษรภาษาอังกฤษ (English Language Proofreader)

Professor Dr. Jeffery C. Nashบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ฝ่ายพิสูจน์อักษรทั่วไป (General Proofreader)

อาจารย์สิริรัตน์ จันทร์มาลาสำนักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
อาจารย์ธัชวรรธน์ หนูแก้วสำนักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ฝ่ายศิลป์และรูปเล่ม (Art and Page Layout)

อาจารย์วราวุฒิ ทิวะสิงห์สำนักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ (Public Relation and Information Technology)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรอนงค์ ทองหล่อ ทะกองสำนักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
อาจารย์ ดร.มงคล ทะกองสำนักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี