คณะกรรมการกองบรรณาธิการ

ที่ปรึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรูญ ถาวรจักร์อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ผู้อำนวยการสำนักวิชาศึกษาทั่วไปมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สันติ เล็กสุขุมคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
ศาสตราจารย์ ดร.วัชระ งามจิตรเจริญคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศาสตราจารย์ ดร.ประยงค์ แสนบุราณคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รองศาสตราจารย์ ดร.นภดล ชาติประเสริฐคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต อธิปัตยกุลประธานศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน

บรรณาธิการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไกรฤกษ์ ศิลาคมสำนักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ผู้ช่วยบรรณาธิการ

อาจารย์ฐากูร สรวงศ์สิริสำนักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
อาจารย์สุนิตย์ เหมนิลสำนักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

กองบรรณาธิการ

ศาสตราจารย์ ดร.เดือน คำดีคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.ยิ่งสวัสดิ์ ไชยะกุลคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ ศรีสันติสุขบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รองศาสตราจารย์ ดร.กนกวรรณ มะโนรมย์คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รองศาสตราจารย์ ดร.ธานี สุขเกษมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
รองศาสตราจารย์ ดร.รัชนก แสงภักดีจิตคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย
รองศาสตราจารย์สมบัติ ประจัญศานต์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริวรรณ วรชัยยุทธคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย อารีรุ่งเรืองคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรหมโคตรคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประทีป สุธาทองไทยคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชิดชาย บุตดีสำนักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิพงษ์ ศรีสวัสดิ์สำนักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
อาจารย์ ดร.ทิพย์อุบล ทิพเลิศสำนักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ฝ่ายพิสูจน์อักษรภาษาอังกฤษ

อาจารย์สราวดี ณ หนองคายสำนักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
อาจารย์ธีรัชพล คำสะอาดสำนักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ฝ่ายพิสูจน์อักษรภาษาไทย

อาจารย์ธัชวรรธน์ หนูแก้วสำนักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
อาจารย์สิริรัตน์ จันทร์มาลาสำนักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ฝ่ายบริหารจัดการ

อาจารย์มงคล ทะกองสำนักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
อาจารย์อรอนงค์ ทองหล่อ ทะกองสำนักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
อาจารย์ดรุณี มณีทัศน์สำนักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี