คณะกรรมการกองบรรณาธิการ

ที่ปรึกษา (Consultants)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรูญ ถาวรจักร์นายกสภา ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์
ดร.ณัติเทพ พิทักษานุรัตน์อธิการบดี ม.ราชภัฏอุดรธานี
รองศาสตราจารย์สมชาย ชื่นวัฒนาประณิธิรองอธิการบดี ม.ราชภัฏอุดรธานี
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สันติ เล็กสุขุมคณะโบราณคดี ม.ศิลปากร
ศาสตราจารย์ ดร.เดือน คำดีภาคีสมาชิกราชบัณฑิต, คณะมนุษยศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.นภดล ชาติประเสริฐคณะศิลปศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์
นายสมชาย เสียงหลายประธานมูลนิธิสโมสรมิตรภาพวัฒนธรรมสากล/อดีตปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษฎา ณ หนองคายผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ม.ราชภัฏอุดรธานี
อ.สัติยะพันธ์ คชมิตรผู้อำนวยการสำนักวิชาศึกษาทั่วไป ม.ราชภัฏอุดรธานี

บรรณาธิการ (Editor)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชิดชาย บุตดีสำนักวิชาศึกษาทั่วไป ม.ราชภัฏอุดรธานี

ผู้ช่วยบรรณาธิการ (Assistant Editors)

อ. ดร.ทิพย์อุบล ทิพเลิศสำนักวิชาศึกษาทั่วไป ม.ราชภัฏอุดรธานี
อ.ฐากูร สรวงศ์สิริสำนักวิชาศึกษาทั่วไป ม.ราชภัฏอุดรธานี
อ.สุนิตย์ เหมนิลสำนักวิชาศึกษาทั่วไป ม.ราชภัฏอุดรธานี

กองบรรณาธิการ (Editorial Board)

อ. ดร.วรวุฒิ ตัถย์วิสุทธิ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏอุดรธานี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไกรฤกษ์ ศิลาคมสำนักวิชาศึกษาทั่วไป ม.ราชภัฏอุดรธานี
อ.พงษ์ศักดิ์ อัครวัฒนากุลสำนักวิชาศึกษาทั่วไป ม.ราชภัฏอุดรธานี
รองศาสตราจารย์ ดร.ยิ่งสวัสดิ์ ไชยะกุล คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย อารีรุ่งเรือง คณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
อ. ดร.ธิกานต์ ศรีนารา คณะสังคมศาสตร์ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
อ.ปฐม ตาคะนานันท์คณะมนุษยศาสตร์ ม.รามคำแหง
อ. ดร.สุชานาถ บุญเที่ยงคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.กาฬสินธุ์

ฝ่ายบรรณาธิการภาษาอังกฤษ (English Language Editor)

อ.สราวดี ณ หนองคายสำนักวิชาศึกษาทั่วไป ม.ราชภัฏอุดรธานี

ฝ่ายรูปเล่มและพิสูจน์อักษร (Layout and Proofreaders)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิพงษ์ ศรีสวัสดิ์สำนักวิชาศึกษาทั่วไป ม.ราชภัฏอุดรธานี
อ.ปียกนิษฐ์ สาธารณ์สำนักวิชาศึกษาทั่วไป ม.ราชภัฏอุดรธานี
อ.สิริรัตน์ จันทร์มาลาสำนักวิชาศึกษาทั่วไป ม.ราชภัฏอุดรธานี
อ.ธัชวรรธน์ หนูแก้วสำนักวิชาศึกษาทั่วไป ม.ราชภัฏอุดรธานี

ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (Public Relation and Information Technology)

อ.มงคล ทะกองสำนักวิชาศึกษาทั่วไป ม.ราชภัฏอุดรธานี
อ.ดรุณี มณีทัศน์สำนักวิชาศึกษาทั่วไป ม.ราชภัฏอุดรธานี

ฝ่ายประสานงานและจัดการ ( Managing Coordinators)

อ.อรอนงค์ ทองหล่อ ทะกองสำนักวิชาศึกษาทั่วไป ม.ราชภัฏอุดรธานี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัฒน์จิรชัย เวชชนินนาทคณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏอุดรธานี