รูปแบบการอ้างอิงในเนื้อหา

Download pdf file!!

 1.       การอ้างอิง ให้ยึดหลักเกณฑ์การอ้างแบบ The American Psychological Association-APA

รูปแบบเอกสารอ้างอิง

 1. ให้ใช้ตามรูปแบบของ APA ในรูปแบบดังนี้
 2.   

  - หนังสือ

       ผู้แต่ง.//(ปีพิมพ์).//ชื่อหนังสือ.//(พิมพ์ครั้งที่).//สถานที่พิมพ์:/สำนักพิมพ์. เช่น
       ชวลิต อธิปัตยกุล. (2555). ฮูปแต้มอีสาน : มุมมองทางด้านประวัติศาสตร์ศิลปะพื้นถิ่นบนแผ่นดินอีสาน. อุดรธานี: สำนักพิมพ์เต้า-โล้.
 3.   

  - หนังสือแปล

       ผู้แต่ง.//(ปีพิมพ์).//ชื่อหนังสือฉบับแปล.//ชื่อผู้แปล, ผู้แปล.//(พิมพ์ครั้งที่).//สถานที่พิมพ์://สำนักพิมพ์. เช่น
       ยอร์ช เซเดส์. (2556). เมืองพระนคร นครวัด นครธม. ปรานี วงศ์เทศ, ผู้แปล. กรุงเทพฯ: เรือนแก้ว.
 4.   

  - บทความในวารสาร / นิตยสาร

       ผู้แต่ง.//(ปีพิมพ์).//ชื่อบทความ.//ชื่อวารสาร,//ปีที่(ฉบับที่),//เลขหน้า. เช่น
       ไกรฤกษ์ ศิลาคม. (2555). ผู้นำสังคมในอุดมคติตามหลักคำสอนของพระพุทธศาสนา. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 29(3), 145-166.
 5.   

  - บทความในหนังสือรวมบทความ

       ผู้แต่ง.//(ปีพิมพ์).//ชื่อบทความในหนังสือ.//ใน//ชื่อบรรณาธิการ(บรรณาธิการ).//ชื่อหนังสือ.//เลขหน้า//ครั้งที่พิมพ์.//สถานที่พิมพ์://โรงพิมพ์. เช่น
       ภูวดล ศรีธเรศ. (2558). เสื้อดำ แพรเบี่ยง ซิ่นไหม เครื่องย้องของเฮ้สตรีผู้ไทสองฝั่งโขง. ใน สุชานาถ บุญเที่ยง (บรรณาธิการ), วิจิตรแพรวามรดกภูมิปัญญาสู่ราชินีแห่งไหม.
                 หน้า 73- 112. ขอนแก่น: ศิริภัณฑ์.
 6. - รายการอ้างอิงไม่ปรากฏปีที่พิมพ์ ให้ใช้ ม.ป.ป. หรือ n.d. ในตำแหน่งปีที่พิมพ์
  - รายการอ้างอิงที่ไม่ปรากฏสถานที่พิมพ์ ให้ใช้ ม.ป.ท. หรือ N.P. ในตำแหน่งสถานที่พิมพ์
  - รายการอ้างอิงที่ไม่ปรากฏชื่อโรงพิมพ์ ให้ใช้ ม.ป.พ. หรือ n.p. ในตำแหน่งชื่อสำนักพิมพ์
 7.   

  - วิทยานิพนธ์

       ชื่อผู้เขียนวิทยานิพนธ์. //(ปีที่พิมพ์). //ชื่อวิทยานิพนธ์. //วิทยานิพนธ์ ชื่อปริญญามหาบัณฑิต/ดุษฎีบัณฑิต ชื่อสาขา ชื่อมหาวิทยาลัย. เช่น
       ไกรฤกษ์ ศิลาคม. (2557). เสรีภาพของพระสงฆ์ในสังคมไทยมองผ่านปรัชญาหลังนวยุค: การศึกษาเชิงวิเคราะห์ วิจักษ์ และวิธาน. ดุษฎีนิพนธ์ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
                 สาขาปรัชญาและศาสนา มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น.
 8.   

  - สื่ออิเล็กทรอนิกส์

       ชื่อผู้แต่งหรือชื่อหน่วยงาน.//(ปีที่พิมพ์).//ชื่อเรื่อง.// สืบค้นเมื่อวันที่ เดือน ปี ที่ค้น, จาก URL.(ข้อมูลจาก website ของหน่วยงานต่าง ๆ ) เช่น
       ชวลิต อธิปัตยกุล. (2554).ฮูบแต้มฝาผนังสิมอีสาน : การสืบทอดพัฒนาทางงานช่างอีสานก่อน พ.ศ. 2500. สืบค้นเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2558,
                 จาก http://digital_collect.lib.buu.ac.th/ojs/index.php/art/article/view/2925
 9.   

  - การสัมภาษณ์

       ชื่อผู้ถูกสัมภาษณ์.// (วัน เดือน ปีที่สัมภาษณ์).// สัมภาษณ์.// ตำแหน่ง.// หน่วยงานที่สังกัดหรือที่อยู่. เช่น
       ฐากูร สรวงศ์สิริ. (10 สิงหาคม 2557).สัมภาษณ์. เจ้าหน้าที่ภาคสนามศูนย์ข้อมูลสิทธิมนุษยชนและสันติภาพ.
 10.   

  - การอ้างอิงรูปภาพที่มาจากหนังสือ

       ภาพที่.// คำบรรยายภาพ// ที่มา:// ชื่อหนังสือที่มาของภาพ เช่น
       ภาพที่ 4 ใบเสมาจากเมืองโบราณฟ้าแดดสงยาง ปัจจุบันจัดแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑสถาานแห่งชาติ ขอนแก่น ที่มา: น. ณ ปากน้ำ, 2524, รูปที่ 33.
 11.   

  - การอ้างอิงรูปภาพที่สืบค้นมาจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์

       ภาพที่// คำบรรยายภาพ// ที่มา:// website หรือ URL ที่ใช้เข้าถึงภาพ เช่น
       ภาพที่ 1 สะพานทางเข้าป่าคำชะโนดที่สร้างขึ้นใหม่
        ที่มา: http://pantip.com/topic/32439591