วารสารพื้นถิ่นโขง ชี มูล :: มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี >> รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

ลำดับที่ชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ สังกัดหน่วยงาน/คณะ/มหาวิทยาลัย
1
อาจารย์ อนรรฆ สมพงษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
2
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อำพล บุดดาสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
3
รองศาสตราจารย์ ดนัย ปรีชาเพิ่มประสิทธิ์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
4
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พฤกษ์ เถาถวิล สาขาวิชาสังคมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์
5
รองศาสตราจารย์ ดร. สุบรรณ เอี่ยมวิจารณ์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
6
อาจารย์ อนุวัฒน์ พลทิพย์ สาขาวิชาการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม ม.นครพนม
7
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปัทมาวดี ชาญสุวรรณ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
8
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จิราภรณ์ วุฒิพันธุ์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
9
รองศาสตราจารย์ ดร. ธานี สุขเกษม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
10
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สาคร พรหมโคตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
11
รองศาสตราจารย์ สมชัย ภัทรธนานันท์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
12
อาจารย์ ดร. วาสนา ละอองปลิว วิทยาลัยสหวิทยาการ ศูนย์ลำปาง
13
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พระมหาดาวสยาม วชิรปัญโญ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
14
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สารภี ขาวดี สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันออก คณะศิลปศาสตร์
15
อาจารย์ ดร. เนตรดาว เถาถวิล สาขาวิชาสังคมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์
16
อาจารย์ พสุธา โกมลมาลย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
17
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รัตนะ ปัญญาภา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
18
อาจารย์ ดร. สัญชัย เกียรติทรงชัย คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
19
รองศาสตราจารย์ ดร. สมชัย ภัทรธนานันท์ ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะมนุษยศาสาตร์และสังคมศาสตร์
20
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุรพศ ทวีศักดิ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน
21
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จิราภรณ์ วุฒิพันธ์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
22
รองศาสตราจารย์ ดร. พอพันธ์ อุยยานนท์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
23
อาจารย์ กิตติ์ธนัตถ์ ญาณพิสิษฐ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
24
อาจารย์ นิรันดร คำนุ ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ม.มหาสารคาม
25
รองศาสตราจารย์ ดร. พุทธรักษ์ ปราบนอก มหาวิทยาลัยขอนแก่น
26
รองศาสตราจารย์ สังคม พรหมศิริ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
27
รองศาสตราจารย์ สมบัติ ประจญศานต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
28
รองศาสตราจารย์ ดร. ทวีศิลป์ สืบวัฒนะ ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.มหาสารคาม
29
อาจารย์ ชัยพงษ์ สำเนียง สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
30
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อลงกรณ์ อรรคแสง วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
31
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นวลรวี จันทร์ลุน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
32
อาจารย์ ธนพงศ์ จิตต์สง่า ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
33
อาจารย์ ดร. พระมหากฤษณ์ธนินต์ เสฏฺฐเมธี สาขาวิชารัฐศาสตร์ วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร
34
อาจารย์ ดร. ธันวา ใจเที่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์
35
อาจารย์ ภัชราภรณ์ สาคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
36
อาจารย์ ดร. หนึ่งฤทัย จันทรคามิ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
37
อาจารย์ กิติมา ขุนทอง สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษาเพื่อการพัฒนา
38
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธีระพงษ์ มีไธสง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
39
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ฉลอง พันธ์จันทร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
40
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไทยโรจน์ พวงมณี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
41
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปิ่นวดี ศรีสุพรรณ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
42
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิชัย วัชรเวคะวิชญ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
43
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปัญญา เสนาเวียง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
44
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อุรารมย์ จันทมาลา ภาควิชาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
45
รองศาสตราจารย์ ดร. กนกวรรณ มะโนรมย์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
46
อาจารย์ ดร. ยุทธศิลป์ จุฑาวิจิตร ภาควิชาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
47
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มารศรี สอทิพย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
48
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. สันติ เล็กสุขุม คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
49
ศาตราจาย์ ดร. เดือน คำดี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50
ศาสตราจารย์ เอกชาติ จันอุไรรัตน์ คณะมัณฑนศิลป์ มหาลัยศิลปากร
51
ศาตราจาย์ ดร. วิรุณ ตั้งเจริญ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร
52
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ปรีชา เถาทอง คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
53
ศาตราจาย์ ดร. ศักดิ์ชัย สายสิงห์ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
54
รองศาสตราจารย์ ดร. ดารารัตน์ เมตตาริกานนท์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
55
รองศาสตราจารย์ ดร. ประเวศ อินทองปาน คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
56
รองศาสตราจารย์ ดร. ผจญ คำชูสังข์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
57
รองศาสตราจารย์ ฟื้น ดอกบัว คณะปรัชญาและศาสนา มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
58
รองศาสตราจารย์ ดร. ศุภชัย สิงห์ยะบุศย์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
59
รองศาสตราจารย์ ดร. นิยม วงศ์พงษ์คำ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
60
รองศาสตราจารย์ พิทักษ์ น้อยวังคลัง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
61
รองศาสตราจารย์ สมหมาย ชินนาค คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
62
รองศาสตราจารย์ ดร. ยิ่งสวัสดิ์ ไชยะกุล คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
63
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมบูรณ์ บุญโท คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
64
รองศาสตราจารย์ ดร. รุ่งโรจน์ ธรรมรุ่งเรือง คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
65
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุกัญญา บำรุงสุข คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
66
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รัตนา จันทร์เทาว์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
67
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. หอมหวล บัวระภา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
68
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บัญชา เกียรติจรุงพันธ์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
69
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ลาวัณย์ สังขพันธานนท์ คณะมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
70
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ราชันย์ นิลวรรณาภา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
71
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นารีรัตน์ ปริสุทธิวุฒิพร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
72
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไทยโรจน์ พวงมณี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
73
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิยุทธ์ จำรัสพันธุ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
74
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปาริสุทธิ์ เลิศคชาธาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
75
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปิยลักษณ์ โพธิวรรณ์ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
76
อาจารย์ ดร. บรรลือ ขอรวมเดช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตเพาะช่าง
77
อาจารย์ ดร. กิติรัตน์ สีหบัณฑ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
78
อาจารย์ ดร. อมร มะลาศรี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
79
อาจารย์ ดร. ธนพฤกษ์ ชามะรัตน์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
80
อาจารย์ ดร. นงนภัส เที่ยงกมล คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
81
อาจารย์ ดร. แก้วตา จันทรานุสรณ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
82
ดร. ธัญญาทิพย์ ศรีพนา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
83
อาจารย์ ดร. พิมเสน บัวระภา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
84
อาจารย์ ดร. ศิลปกิจ ตี่ขันติกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
85
อาจารย์ ดร. รักชนก ชำนาญมาก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
86
ดร. มนต์ชัย ผ่องศิริ ศูนย์วิจัยพหุลักษณ์สังคมลุ่มน้ำโขง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
87
อาจารย์ ดร. พัชรินทร์ ลาภานันท์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
88
อาจารย์ ดร. มณีมัย ทองอยู่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
89
อาจารย์ ดร. สุชานาถ บุญเที่ยง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
90
อาจารย์ ภควดี ศิริหล้า คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
91
อาจารย์ ธีระวัฒน์ แสนคำ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์เลย
92
อาจารย์ มานะ นาคำ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
93
อาจารย์ กิติยวดี สีดา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน

ลำดับที่ชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ สังกัดหน่วยงาน/คณะ/มหาวิทยาลัย
1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เชิดชาย บุตดี สำนักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
2
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กมลมาลย์ คำแสน สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
3
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศศิพงษ์ ศรีสวัสดิ์ สำนักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
4
รองศาสตราจารย์ ดร. สุกิจ พลประถม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
5
รองศาสตราจารย์ ดร. ชวลิต อธิปัตยกุล สำนักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
6
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โสรัจ พิศชวนชม ตำบลบ้านจั่น อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
7
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วินัย ภารเวช คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
8
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธีระยุทธ์ เพ็งชัย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
9
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุภีร์ สมอนา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
10
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ไกรฤกษ์ ศิลาคม สำนักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
11
อาจารย์ ดร. ศิลปชัย เจริญ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
12
อาจารย์ ดร. ศุภชัย สุริยุทธ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
13
อาจารย์ ดร. กุลจิต เส็งนา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
14
อาจารย์ ดร. อรุณศรี อื้อศรีวงศ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
15
อาจารย์ พิมพ์สิริ ชูศรีโฉม คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
16
อาจารย์ ศราวุธ ผิวแดง คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
17
อาจารย์ สัติยะพันธ์ คชมิตร สำนักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
18
อาจารย์ พงษ์ศักดิ์ อัครวัฒนากุล สำนักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี