วารสารพื้นถิ่นโขง ชี มูล :: มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี >> รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

ลำดับที่ชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ สังกัดหน่วยงาน/คณะ/มหาวิทยาลัย
1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนทร สุขสราญจิต มหาวิทยาลัยพะเยา
2
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิติราช พงษ์เฉลียว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
3
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญคณิต อาวรณ์ สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
4
อาจารย์ ดร.อุมารินทร์ ตุลารักษ์ สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
5
อาจารย์ปฐม ตาคะนานันท์ ภาควิชาประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
6
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุชา พิมพ์ศักดิ์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์
7
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ สาลี ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก (ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน (สาขาภาษาเขมร) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
8
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมัย วรรณอุดร ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก (ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน (สาขาภาษาลาว) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
9
รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระภัทรา เอกผาชัยสวัสดิ์ สาขาวิชาการพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
10
อาจารย์ชัยวุฒิ บุญเอนก สาขาวิชาสหวิทยาการ มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ศูนยลำปาง
11
รองศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย คงเพียร สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันออก มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
12
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงนุช ภู่มาลี คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
13
อาจารย์ ดร.ภาราดา ชัยนิคม สาขาวิชารัฐศาสตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
14
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชานนท์ ไชยทองดี สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
15
อาจารย์ ดร.สุเนตร โพธิสาร สาขาวิจัยศิลปวัฒนธรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
16
อาจารย์สมใจ ศรีหล้า มหาวิทยาลัยขอนแก่น
17
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สันติ เล็กสุขุม คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
18
ศาตราจาย์ ดร.ศักดิ์ชัย สายสิงห์ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
19
ศาตราจาย์ ดร.เดือน คำดี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
20
ศาสตราจารย์เอกชาติ จันอุไรรัตน์ คณะมัณฑนศิลป์ มหาลัยศิลปากร
21
ศาตราจาย์ ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร
22
ศาสตราจารย์เกียรติคุณปรีชา เถาทอง คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
23
รองศาสตราจารย์ดนัย ปรีชาเพิ่มประสิทธิ์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
24
รองศาสตราจารย์ ดร.สุบรรณ เอี่ยมวิจารณ์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
25
รองศาสตราจารย์ ดร.ธานี สุขเกษม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
26
รองศาสตราจารย์ ดร.สมชัย ภัทรธนานันท์ ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
27
รองศาสตราจารย์ ดร.พอพันธ์ อุยยานนท์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
28
รองศาสตราจารย์ ดร.พุทธรักษ์ ปราบนอก มหาวิทยาลัยขอนแก่น
29
รองศาสตราจารย์สังคม พรหมศิริ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
30
รองศาสตราจารย์สมบัติ ประจญศานต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
31
รองศาสตราจารย์ ดร.ทวีศิลป์ สืบวัฒนะ ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.มหาสารคาม
32
รองศาสตราจารย์ ดร.ดารารัตน์ เมตตาริกานนท์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
33
รองศาสตราจารย์ ดร.ประเวศ อินทองปาน คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
34
รองศาสตราจารย์ ดร.ผจญ คำชูสังข์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
35
รองศาสตราจารย์ฟื้น ดอกบัว คณะปรัชญาและศาสนา มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
36
รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย สิงห์ยะบุศย์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
37
รองศาสตราจารย์ ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
38
รองศาสตราจารย์พิทักษ์ น้อยวังคลัง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
39
รองศาสตราจารย์สมหมาย ชินนาค คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
40
รองศาสตราจารย์ ดร.ยิ่งสวัสดิ์ ไชยะกุล คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
41
รองศาสตราจารย์ ดร.กนกวรรณ มะโนรมย์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
42
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำพล บุดดาสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
43
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พฤกษ์ เถาถวิล สาขาวิชาสังคมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์
44
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัทมาวดี ชาญสุวรรณ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
45
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิราภรณ์ วุฒิพันธุ์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
46
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรหมโคตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
47
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พระมหาดาวสยาม วชิรปัญโญ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
48
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สารภี ขาวดี สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันออก คณะศิลปศาสตร์
49
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนะ ปัญญาภา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
50
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรพศ ทวีศักดิ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน
51
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิราภรณ์ วุฒิพันธ์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
52
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อลงกรณ์ อรรคแสง วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
53
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวลรวี จันทร์ลุน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
54
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ บุญโท คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
55
รองศาสตราจารย์ ดร.รุ่งโรจน์ ธรรมรุ่งเรือง คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
56
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา บำรุงสุข คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
57
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนา จันทร์เทาว์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
58
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หอมหวล บัวระภา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
59
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญชา เกียรติจรุงพันธ์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
60
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลาวัณย์ สังขพันธานนท์ คณะมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
61
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ราชันย์ นิลวรรณาภา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
62
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นารีรัตน์ ปริสุทธิวุฒิพร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
63
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไทยโรจน์ พวงมณี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
64
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิยุทธ์ จำรัสพันธุ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
65
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปาริสุทธิ์ เลิศคชาธาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
66
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยลักษณ์ โพธิวรรณ์ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
67
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระพงษ์ มีไธสง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
68
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉลอง พันธ์จันทร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
69
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไทยโรจน์ พวงมณี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
70
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิ่นวดี ศรีสุพรรณ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
71
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชัย วัชรเวคะวิชญ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
72
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปัญญา เสนาเวียง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
73
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุรารมย์ จันทมาลา ภาควิชาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
74
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มารศรี สอทิพย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
75
อาจารย์ ดร.วาสนา ละอองปลิว วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง
76
อาจารย์ ดร.เนตรดาว เถาถวิล สาขาวิชาสังคมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์
77
อาจารย์ ดร.สัญชัย เกียรติทรงชัย คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
78
อาจารย์ ดร.สุรสม กฤษณะจูฑะ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
79
อาจารย์ ดร.พระมหากฤษณ์ธนินต์ เสฏฺฐเมธี สาขาวิชารัฐศาสตร์ วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร
80
อาจารย์ ดร.บรรลือ ขอรวมเดช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตเพาะช่าง
81
อาจารย์ ดร.กิติรัตน์ สีหบัณฑ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
82
อาจารย์ ดร.อมร มะลาศรี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
83
อาจารย์ ดร.ธนพฤกษ์ ชามะรัตน์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
84
อาจารย์ ดร.นงนภัส เที่ยงกมล คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
85
อาจารย์ ดร.แก้วตา จันทรานุสรณ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
86
ดร.ธัญญาทิพย์ ศรีพนา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
87
อาจารย์ ดร.พิมเสน บัวระภา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
88
อาจารย์ ดร.ศิลปกิจ ตี่ขันติกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
89
อาจารย์ ดร.รักชนก ชำนาญมาก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
90
ดร.มนต์ชัย ผ่องศิริ ศูนย์วิจัยพหุลักษณ์สังคมลุ่มน้ำโขง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
91
อาจารย์ ดร.พัชรินทร์ ลาภานันท์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
92
อาจารย์ ดร.มณีมัย ทองอยู่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
93
อาจารย์ ดร.สุชานาถ บุญเที่ยง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
94
อาจารย์ ดร.ธันวา ใจเที่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์
95
อาจารย์ ดร.หนึ่งฤทัย จันทรคามิ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
96
อาจารย์ ดร.ยุทธศิลป์ จุฑาวิจิตร ภาควิชาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
97
อาจารย์อนรรฆ สมพงษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
98
อาจารย์อนุวัฒน์ พลทิพย์ สาขาวิชาการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนครพนม
99
อาจารย์พสุธา โกมลมาลย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
100
อาจารย์กิตติ์ธนัตถ์ ญาณพิสิษฐ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
101
อาจารย์นิรันดร คำนุ ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
102
อาจารย์ชัยพงษ์ สำเนียง สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
103
อาจารย์ธนพงศ์ จิตต์สง่า ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
104
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภควดี ศิริหล้า คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
105
อาจารย์ธีระวัฒน์ แสนคำ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์เลย
106
อาจารย์มานะ นาคำ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
107
อาจารย์กิติยวดี สีดา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
108
อาจารย์ภัชราภรณ์ สาคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
109
อาจารย์กิติมา ขุนทอง สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษาเพื่อการพัฒนา