วารสารพื้นถิ่นโขง ชี มูล :: มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี >> รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ

ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน

ลำดับที่ชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ สังกัดหน่วยงาน/คณะ/มหาวิทยาลัย
1
รองศาสตราจารย์ ดร.ธนวิทย์ บุตรอุดม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
2
อาจารย์สันติภาพ ศิริวัฒนไพบูรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
3
อาจารย์ ดร.จิราพรรณ เอี่ยมแก้ว คณะครุศาสตร์ ม
4
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นวรัตน์ บุญภิละ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
5
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี ชุมเสน กลุ่มวิชามนุษศาสตร์ สำนักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
6
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัฒน์จิรชัย เวชชนินนาท มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
7
รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย วรกิจเกษมสกุล คณะครุศาสตร์ มรภ.อุดรธานี
8
อาจารย์ ดร.สุทธิดา จันทร์ดวง สาขาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
9
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรถศาสตร์ วิเศียรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
10
อาจารย์ ดร.อรรจนา ด้วงแพง สาขาวิชา เกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยี
11
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ผศ.วันวิสาข์ คงธนกุลบวร สำนักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
12
รองศาสตราจารย์ณัฏฐนันธ์ สุวรรณวงก์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
13
อาจารย์ปียกนิษฐ์ สาธารณ์ สำนักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
14
อาจารย์ปิยะนุช พุทธวงศ์ สำนักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
15
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พลอยระดา ภูมี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
16
อาจารย์ชุติพงศ์ คงสันเทียะ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
17
อาจารย์ ดร.คชา เชษบุตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
18
อาจารย์ ดร.ณัชปภา วาสิงหน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
19
อาจารย์ ดร.ไพศาล แน่นอุดร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
20
อาจารย์ ดร.วินัย มีแสง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
21
รองศาสตราจารย์ ดร.สุกิจ พลประถม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
22
รองศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต อธิปัตยกุล สำนักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
23
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชิดชาย บุตดี สำนักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
24
ผู้ช่วยศาสตราจารย์โสรัจ พิศชวนชม ตำบลบ้านจั่น อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
25
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วินัย ภารเวช คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
26
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย สุริยุทธ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
27
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระยุทธ์ เพ็งชัย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
28
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมพ์สิริ ชูศรีโฉม คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
29
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภีร์ สมอนา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
30
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไกรฤกษ์ ศิลาคม สำนักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
31
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กมลมาลย์ คำแสน สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
32
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิพงษ์ ศรีสวัสดิ์ สำนักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
33
อาจารย์ ดร.ศิลปชัย เจริญ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
34
อาจารย์ ดร.กุลจิต เส็งนา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
35
อาจารย์ ดร.อรุณศรี อื้อศรีวงศ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
36
อาจารย์ศราวุธ ผิวแดง คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
37
อาจารย์สัติยะพันธ์ คชมิตร สำนักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
38
อาจารย์พงษ์ศักดิ์ อัครวัฒนากุล สำนักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี