วารสารพื้นถิ่นโขง ชี มูล :: มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี >> รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ

ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน

ลำดับที่ชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ สังกัดหน่วยงาน/คณะ/มหาวิทยาลัย
1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี ชุมเสน กลุ่มวิชามนุษศาสตร์ สำนักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
2
อาจารย์ ดร.สุทธิดา จันทร์ดวง สาขาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
3
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พลอยระดา ภูมี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
4
อาจารย์ ดร.ณัชปภา วาสิงหน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
5
อาจารย์ ดร.ไพศาล แน่นอุดร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
6
รองศาสตราจารย์ ดร.สุกิจ พลประถม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
7
รองศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต อธิปัตยกุล สำนักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
8
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชิดชาย บุตดี สำนักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
9
ผู้ช่วยศาสตราจารย์โสรัจ พิศชวนชม ตำบลบ้านจั่น อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
10
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วินัย ภารเวช คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
11
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย สุริยุทธ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
12
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระยุทธ์ เพ็งชัย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
13
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมพ์สิริ ชูศรีโฉม คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
14
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภีร์ สมอนา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
15
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไกรฤกษ์ ศิลาคม สำนักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
16
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กมลมาลย์ คำแสน สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
17
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิพงษ์ ศรีสวัสดิ์ สำนักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
18
อาจารย์ ดร.ศิลปชัย เจริญ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
19
อาจารย์ ดร.กุลจิต เส็งนา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
20
อาจารย์ ดร.อรุณศรี อื้อศรีวงศ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
21
อาจารย์ศราวุธ ผิวแดง คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
22
อาจารย์สัติยะพันธ์ คชมิตร สำนักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
23
อาจารย์พงษ์ศักดิ์ อัครวัฒนากุล สำนักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี