วารสารพื้นถิ่นโขง ชี มูล :: มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี >> รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ

ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มิถุนายน 2558

(ดาวน์โหลดวารสารปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (ฉบับเต็ม) => )

ปีที่ / ฉบับที่
ชื่อบทความ
ผู้เขียน
ไฟล์
ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (บทความพิเศษ)
พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร พระแก้วมรกต

  จรูญ ถาวรจักร์ / Charoon Thawornchak
ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ท้องถิ่นชุมชนโบราณเมืองหนองบัวลำภู
The Local Historical Development of Muang Nong Bua Lam Phu Ancient Community
  ธีระวัฒน์ แสนคำ / Teerawatt Sankom
ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 การจัดการความเชื่อเรื่องพญานาคของชาวอีสานและสิ่งที่ควรทบทวนใหม่
The Management of Northeastern Thai People's Belief in NAGA and Some Issues that Should Be Reviewed
  เกณิกา ชาติชายวงศ์ / Kenika Chartchaiwong
ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 พระอินทร์: คติความเชื่อและรูปแบบที่พบบนใบเสมาสมัยทวารวดีอีสาน
Indra: Beliefs and Iconography of Norteastern Thai Boundary Marker Stones in Dvaravati Age
  พระศรัณย์ มะกรูดอินทร์ / Phra Sarun Makrudin
ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 วิถีชีวิต ความเชื่อ และภูมิปัญญาของชาวผู้ไทในอีสาน
Ways of Life, Beliefs, and Wisdom of Pu-Thai Tribes in Northeastern Thailand
  นวรัตน์ บุญภิละ / Navarat Boonpila
ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 การตีความบทบาททางการเมืองของพระสงฆ์ไทยในบริบทสังคมปัจจุบัน
Interpretation on Political Expression of Buddhist Monks in Today's Social Context
  ดร.ไกรฤกาษ์ ศิลาคม / Dr.Krairoek Silakhom
ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (บทวิจารณ์หนังสือ)
ศิลปะลาว ผศ.ดร.ประภัสสร์ ชูวิเชียร

  ดร.ชวลิต อธิปัตยกุล / Dr.Chawalit Atipattayakul