วารสารพื้นถิ่นโขง ชี มูล :: มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี >> รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ

ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2558

ปีที่ / ฉบับที่
ชื่อบทความ
ผู้เขียน
ไฟล์
ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 พระพุทธรุปที่ภูพระ ชัยภูมิ แบบอย่างศิลปะทวารวดีผสมวัฒนธรรมเขมรและงานช่างท้องถิ่น
  ศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชัย สายสิงห์ / Prof. Sakchai Saising, Ph.D.
ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 ภูมิทัศน์ทางภาษาจากป้ายโฆษณาในเขตอำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
Linguistic Landscape on Billboards in Mueang District Udon Thani Province
  จริยา เสียงเย็น / Chariya Seangyen
ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 พัฒนาการหน้ากากและชุดแต่งกายของการละเล่นผีตาโขน ในอำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
Evolutionary Masks and Costumes of Phi Ta Khon In Dan Sai District of Loei Province
  ศศิพงษ์ ศรีสวัสดิ์/ สิริรัตน์ จันทร์มาลา/ ปียกนิษฐ์ สาธารณ์ / Sasipong Srisawat/ Sirirat Chanmala/ Piyakanit Sathan
ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 เมืองซายขาว: ชุมชนโบราณสำคัญของอาณาจักรล้านช้างในลุ่มแม่น้ำเลย
Muang Saikhao: Ancient important Community of Lan Xang Kingdom in Loei Basin Area
  ธีระวัฒน์ แสนคำ / Teerawatt Sankom
ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 ปราสาทตาเมือนโต๊จ: ศาสนสถานประจา อโรคยศาลา ในกลุ่มปราสาทตาเมอืน จังหวัดสุรนิทร์
Ta Muan Toch Castle: An Arokayasala in Surin Province
  ขนิษฐา แสงทอง / khanitdha Sangtong
ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 หลักหินทวารวดีอีสานที่ภูพระบาท ภาพสะท้อน การบูชาสิ่งเหนือธรรมชาติและประเพณีพุทธศาสนา
Isan Dvaravati Boundary Stones at Phu Pra Bat Historical Park: Reflection of Supernatural Worship and Buddhist Rites
  ดร.รุ่งโรจน์ ธรรมรุ่งเรือง / Dr.Rungroj Thamrungrueang
ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 ประวัตศิาสตร์ลาวหลายมิติ รศ.ดร.ดารารัตน์ เมตตาริกานนท์
  สุนิตย์ เหมนิล / Sunit Hemnil