วารสารพื้นถิ่นโขง ชี มูล :: มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี >> รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ

ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - มิถุนายน 2559

(ดาวน์โหลดวารสารปีที่ 2 ฉบับที่ 1 (ฉบับเต็ม) => )

ปีที่ / ฉบับที่
ชื่อบทความ
ผู้เขียน
ไฟล์
ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 (บทความพิเศษ)
ประเด็นมุมมองใหม่ กรณีเส้นทางการเข้าสู่ภาคอีสานของพุทธศาสนา

  รองศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต อธิปัตยกุล / Chawalit Atipattayakul
ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 สภาวะน่าสบายในอุโบสถพื้นถิ่น วัดหนองบัวเจ้าป่า อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์
Thermal Comfort of Vernacular Buddhist Chapel at Nong-Bua-Chao-Pa Temple in Satuek District of Buriram Province
  สมบัติ ประจญศานต์/ วิสาข์ แฝงเวียง/ พิพัฒน์ ประจญศานต์ / Sombat Prajonsant/ Visar Feangwiang/ Pipat Prajonsan
ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 การใช้เศษแก้วบนเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียนในงานประติมากรรมนูนต่ำ
Cullet Utilization on Bas Relief of Dankwian Pottery
  ราชา ธงภักดิ์/ จิรวัฒน์ จันร์สว่าง / Racha ThongPhak/ Jerawat Jansawang
ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 จารึกในภาษามอญโบราณในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
Old Mon lnscriptions in the Northeastern Region of Thailand
  ฮันเตอร์ วัตสัน / Hunter Watson
ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 การค้าโคกระบือในอีสานต้นพุทธศตวรรษที่ 25
Cattle Trade in lsan in the Early 25th Buddhist Century
  ภมร ภูผิวผา / Pamorn Pupiupa
ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 การมีส่วนร่วมของชุมชนนการพัฒนาแผนชุมชน กรณี บ้านทุ่งแร่ ตำบลหมูม่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
Community Participation through Community Development Plan: A Case Study of Ban Thung Rae, Mu Mon Sub-District,Muang District, Udon Thani Province
  พลอยลดา ภูมี / Poirada Phumee
ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 อีสานในม่านมายา
Myths about lsan
  สุภีร์ สมอนา / Supee Samorna
ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 ความสำคัญของชุมชนโบาณเมืองพานในประวัติศาสตร์ล้านช้าง
The lmportance of Mueang Phan Ancient Community in Lan Xang History
  ธีระวัฒน์ แสนคำ / teerawat Sankom
ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 (บทวิจารณ์หนังสือ)
พระพุทธศาสนาในลาว

  ธัชวรรธน์ หนูแก้ว / Thatchawat Nukaew