วารสารพื้นถิ่นโขง ชี มูล :: มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี >> รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ

ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2559

(ดาวน์โหลดวารสารปีที่ 2 ฉบับที่ 2 (ฉบับเต็ม) => )

ปีที่ / ฉบับที่
ชื่อบทความ
ผู้เขียน
ไฟล์
ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 "พระบาง" เมืองอุบลราชธานี: การจำลองพุทธศิลป์และความศักดิ์สิทธิ์จากล้านช้างสู่อีสาน
"Phra Bang" in Ubon Ratchathani: The Reproduction of the Buddhist Art and Sacredness from Langxang to Isan
  ปกรณ์ ปุกหุต / Pakorn Pukahuta
ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 ชุมชนโบราณบ้านนาอ้อ:พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของชุมชนโบราณสำคัญในลุ่มแม่น้ำเลย
Ban Na-O Ancient Community: The Local Historical Development of Ancient Community in Loei Basin Area
  ธีระวัฒน์ แสนคำ / Teerawat Sankom
ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 การสื่อสารอัตลักษณ์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของชุมชนเชียงของ
Analysis of Identity Communication for Encouraging Creative Tourism of Chiang Khong Community
  กฤชณัท แสนทวี/โชติวรรธน์ วัชระเกียรติศักดิ์/ณัฐดนัย กุลดำรงค์/ณัฐวัฒน์ ตรังจิระเสถียร/ปาณัสม์ วัชรประภาพงษ์ / Kritchanat Santawee/Chotiwet Watcharakiattisak/Natdanai Kuldamrong/Nuttawat Trangjirasathian/Panus Watcharaprapapong
ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 วิวัฒนาการและการพัฒนาเนื้อดินปั้นด่านเกวียนให้คงความงามตามอัตลักษณ์
Evolution and Development of Dan Kwian Clay to Retain Aesthetic Identity
  เด่น รักซ้อน / Den Raksorn
ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 อัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ของชาวผู้ไท กรณีศึกษาบ้านนายูง ตำบลนายูง อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี
Phutai Ethnic ldentity: A Case Study of Ban Na Yung in Na Yung Sub- district of Si That District, Udon Thani Province
  นวรัตน์ บุญภิละ / Navarat Boonpila
ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 ความเป็นมาและการปรับตัวของคนเวียดนามลุ่มน้ำโขง:กรณีศึกษาคนเวียดนามในเมืองท่าแขก แขวงคำม่วน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
History and Adaptation of Vietnamese People along Mekong River:A Case Study of Khammouane Province,Lao People Democratic Republic
  ณัฏฐนันธ์ สุวรรณวงก์ / Natthaanant Suwanwong
ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 (บทวิจารณ์หนังสือ)
นาคยุดครุฑ:"ลาว" การเมืองในประวัติศาสตร์นิพนธ์ไทย

  ไกรฤกษ์ ศิลาคม / Krairoek Silakhom