วารสารพื้นถิ่นโขง ชี มูล :: มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี >> รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ

ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - มิถุนายน 2560

(ดาวน์โหลดวารสารปีที่ 3 ฉบับที่ 1 (ฉบับเต็ม) => )

ปีที่ / ฉบับที่
ชื่อบทความ
ผู้เขียน
ไฟล์
ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 (บทความพิเศษ)
แฟนตาซี 14 สเต็ป กิจกรรมรับน้องเชิงสร้างสรรค์ของนักศึกษาสาขาดนตรีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

  ศุภชัย สุริยุทธ / Supachai Suriyut
ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 วาทกรรมสินไซสาวะถี: สิม ฮูปแต้ม และบุญข้าวจี่
Sinsai SawaThi Discourse: Buddhist Chapel, Moral Paintings and Kao-Ji Ceremony
  พันธุ์ทิพ ตาทอง / Puntip Tatong
ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 ผ้าทอพื้นเมืองของชาวอีสาน
Local Woven Textiles of Isan People
  เกศินี บัวดิศ / Kesinee Buadit
ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 ชุมชนโบราณบ้านอาฮี: พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของชุมชนโบราณในลุ่มแม่น้ำเหือง
Ban A-Hi Ancient Community: The Local Historical Development of Ancient Community in Hueang Basin Area
  ธีระวัฒน์ แสนคำ / Teerawatt Sankom
ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 สิมโถงในอีสาน: ร่องรอยรสนิยมทางงานช่างพื้นถิ่นกับความสาคัญทางด้านประวัติศาสตร์และศิลปะอีสาน
Sim-Toang in Isan: Trails of Popular Local Construction and Its Importance to Isan History and Art
  ชวลิต อธิปัตยกุล / Chawalit Atipattayakul
ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 พระเจ้าไชยเชษฐาธิราช: โพธิกษัตริย์กับการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาที่สองฝั่งโขง
King Xetthathirat: The Buddhist King and His Support to Buddhism along Mekong River
  ไกรฤกษ์ ศิลาคม / Krairoek Silakhom
ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 ความหลากหลายและการใช้ประโยชน์ของพืชอาหารป่าในตลาดพื้นบ้านอีสาน กรณีศึกษา พื้นที่ลุ่มน้าห้วยหลวง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย
Biodiversity and Utilizing Benefit of Wild Food Plants in Isan Local Markets: A Case Study in Huai Luang Basin Area of Northeastern Thailand
  พลอยระดา ภูมี และ ปิยะนุช โทมล / Poirada Phumee and Piyanut Thomol
ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 (บทวิจารณ์หนังสือ)
โรฮิงญา รัฐ ชาติพันธุ์ ประวัติศาสตร์ และความขัดแย้ง

  สุนิตย์ เหมนิล / Sunit Hemnil