วารสารพื้นถิ่นโขง ชี มูล :: มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี >> รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ

ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2560

(ดาวน์โหลดวารสารปีที่ 3 ฉบับที่ 2 (ฉบับเต็ม) => )

ปีที่ / ฉบับที่
ชื่อบทความ
ผู้เขียน
ไฟล์
ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 พระอริยวงสา: ตัวตน ผลงาน และการบันทึกประวัติศาสตร์ล้านช้าง
Phra Ariyawongsa: Living, Accomplishment, and Histrorical Record of Lan Xang History
  บุญชู ภูศรี / Boonchoo Poosri
ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 มนุษย์กับการปกครองตามแนวทางพระพุทธศาสนา
Human and Government in Buddhist Approach
  มานพ นักการเรียน/ บานชื่อ นักการเรียน / Manop Nukkarnrien/ Banchuen Nukkarnrien
ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของชุมชนโบราณเมืองด่านซ้าย
The Historical Development of Muang Dan Sai Ancient Community
  ธีระวัฒน์ แสนคำ / Teerawatt Sankom
ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 พลวัตของตลาดผ้าบ้านนาข่า จังหวัดอุดรธานี
Dynamic of Ban Na Kha Woven Textile Market in Udon Thani Province
  สุนิตย์ เหมนิล / Sunit Hemanil
ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 การเปรียบต่างคำคุณศัพท์ในภาษาไทยและภาษาเวียดนาม
A Contrastive of Adjectives in Thai and Vietnamese
  ถนอมพรรณ ตริวณิชชากร / Thanomphan Triwanitchakorn
ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 กัมมัฏฐานโบราณล้านนา: ที่มา ลักษณะ และการเสื่อมสูญ
Ancient Lanna Kammaṭṭhāna: Provenance, Identity and Decline
  ศิริศักดิ์ อภิศักดิ์มนตรี/ พระครูธีรสุตพจน์/ ธณิกานต์ วรธรรมานนท์ / Sirisak Apisakmontree / Terasuttapot Provost / Tanikan Worathanmanon
ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 การศึกษาวิเคราะห์พุทธศาสนาผ่านตำนานพระธาตุพนม และพระธาตุเชิงชุม
An Analytical Study of Buddhism through Legends of Phra That Phanom and Phra That Choeng Chum
  พระคำพันธ์ ผิวกระจ่ำง/ ประยูร แสงใส / PhraKumphan Piwkrajang / Prayoon Saengsai
ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 (บทวิจารณ์หนังสือ)
งานเขียนทางประวัติศาสตร์ประเภทชีวประวัติ ในลาว ค.ศ.1975-2010: สถานภาพความรู้

  ศศิพงษ์ ศรีสวัสดิ์ / Sasipong Srisawat