วารสารพื้นถิ่นโขง ชี มูล :: มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี >> รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ

ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - มิถุนายน 2561

(ดาวน์โหลดวารสารปีที่ 4 ฉบับที่ 1 (ฉบับเต็ม) => )

ปีที่ / ฉบับที่
ชื่อบทความ
ผู้เขียน
ไฟล์
ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 ชุมชนโบราณในลุ่มน้ำคาน อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
Ancient Communities in Khan River Basin, Tha Li District, Loei Province
  ธีระวัฒน์ แสนคำ / Teerawatt Sankom
ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 บทบาทพระสงฆ์กับการจัดการวัฒนธรรมท้องถิ่น: กรณีศึกษาพระครูบุญชยากร (วสันต์ มหาปุญฺโญ) วัดไชยศรี ตำบลสาวะถี อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
Buddhist Monks’ Role for Local Cultural Management: A Case Study of Phrakhru Boonchayakorn of Wat Chaisri Savatthi Community in Muang Khon Kaen District, Khon Kaen Province
  วันชาติ ชาญวิจิตร, หอมหวล บัวระภา / Wanchat Chanwichit, Homhual Buarabha
ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 กระบวนการเพื่อพัฒนาการฝึกนาฏยศัพท์และภาษาท่านาฏศิลป์ในชั้นเรียนวิชานาฏศิลป์ไทย
Procedures for Developing Practices of Thai Classical Dancing Terminology and Thai Dancing Gesture Language in Thai Classical Dancing Classrooms
  พจน์มาลย์ สมรรคบุตร / Photchaman Samakhabut
ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 รำวงคองก้า ตำบลบ้านขาม อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู
Conga Dance of Ban Kham Sub-District in Muang Nongbua Lamphu District, Nongbua Lamphu Province
  มนูศักดิ์ เรืองเดช / Manusak Rueangdech
ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 การฟ้อนบวงพลีบูชา: กรณีศึกษาบ้านสะแบง ตำบลสะแบง อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
Buang-plee Buja Dance: A Case Study of Ban Sabaeng in Sabaeng Sub-District, Nong Han District, Udon Thani Province
  กนกอร สุขุมาลพงษ์ / Kanokon Sukumalpong
ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 แนวทางการจัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมทางการศึกษาระดับชาติ ด้านพระพุทธศาสนา (B-Net) ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดขอนแก่น
An Educational Management Approach to Promote Buddhism National Educational Test (B-Net) of the General Education Section of Phraparityattidhamma Schools in Khon Kaen Province
  พระอธิการคำพันธ์ ธมฺมครุโก, พระครูสุธีคัมภีรญาณ, พระมหามิตร ฐิตปญฺโญ, ประยูร แสงใส, พระสำรอง สญฺญโต / Phra Athikan Kumphan Dhammakaruko, Phrakru Sudheekumbherayan, Prayoon Saengsai, Phra Sumrong Sanyato
ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 การประยุกต์ใช้หลักมนุษยธรรมในการบริหารของผู้บริหาร สังกัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
Application of Humanity Principles in Administration of Local Administrative Organization Administrators in Chaturaphak Phiman District, Roi-Et Province
  พระนิเวทย์ ญาณวีโร, พระครูสุธีคัมภีรญาณ, พระมหามิตร ฐิตปญฺโย, ประยูร แสงใส, พระสำรอง สญฺญโต / Phra Nivet Yanaveero, Phrakru Sudheekumbherayan, Prayoon Saengsai, Phra Sumrong Sanyato