วารสารพื้นถิ่นโขง ชี มูล :: มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี >> รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ

ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2561

(ดาวน์โหลดวารสารปีที่ 4 ฉบับที่ 2 (ฉบับเต็ม) => )

ปีที่ / ฉบับที่
ชื่อบทความ
ผู้เขียน
ไฟล์
ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 ชุมชนโบราณบ้านลำภูกับประวัติศาสตร์เมืองหนองบัวลำภู
Ban Lam Phu Ancient Community and History of Mueang Nong Bua Lam Phu
  ธีระวัฒน์ แสนคำ / Teerawatt Sankom
ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 เวลา วัน เดือน ปี ในเอกสารใบลานลาวที่บันทึกเป็นคริสต์ศักราชระหว่าง พ.ศ.2436 - 2496
Formats of A.D. Time and Date Record Stated in Lao Palm - Leaf Manuscripts during 1893 - 1953
  บุญชู ภูศรี / Boonchoo Poosri
ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 การศึกษาภูมิวัฒนธรรมในการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ชุ่มน้ำหนองหาน-กุมภวาปี: กรณีศึกษาบ้านดอนคง บ้านดอนกลาง และบ้านเมืองปัง ตำบลอุ่มจาน อำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี
A Study of Cultural Landscape in Local Wisdom Knowledge Management for Natural Resource Conservation in Nong Han - Kumphawapi Wetland: A Case Study of Ban Don Kong, Ban Don Klang, and Ban Mueang Pang in Umjan Sub - district of Prajak Sillapakhom District in Udon Thani Province
  ณัฏฐนันธ์ สุวรรณวงก์ / Natthaanant Suwanwong
ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 แหล่งศึกษาและท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์โฮจิมินห์ จังหวัดอุดรธานี: สัญลักษณ์แห่งสัมพันธไมตรีระหว่างไทยและเวียดนาม
Ho Chi Minh Educational and Historical Tourism Site in Udon Thani Province: An Amity Symbol of Thailand and Vietnam
  ถนอมพรรณ ตริวณิชชากร / Thanomphan Triwanitchakorn
ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 ศาสนากับการดำรงอยู่ในสภาวะสมัยใหม่
Religion and Its Existence in Modernity
  เด่นพงษ์ แสนคา / Denpong Sankum
ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 เปรียบเทียบการแปลการใช้ศัพท์ของคนสามระดับอายุในภาษาผู้ไทกะป๋องประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลา
A Comparison of Lexical Variation in Phuthai Kapong Dialect among Three Generations of Thailand and Lao PDR
  สุทธิดา จันทร์ดวง / Sutthida Chanduang
ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 ตลาดชุมชนในสังคมกึ่งชนบท: วิถีการทำมาหากินของคนอีสาน กรณีศึกษาจังหวัดอุดรธานี
A Flea Market in Semi - Urban Community: A Case Study of Livelihoods of Northeastern Thai Residents in Udon Thani Province
  สุนิตย์ เหมนิล/ ณัฐศิริ พงศาวลี / Sunit Hemanil / Nathasiri Pongsawalee
ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 ศิลปะกับชุมชน: การสร้างสรรค์ภาพถ่ายบูชาพระพุทธมงคลชุมชนพระยืน จังหวัดมหาสารคาม
Art and Community: Phra Buddhamongkol Photography Installation in Phra-Yuen Community of Maha Sarakham Province
  ประทีป สุธาทองไทย / Prateep Suthathongthai
ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 การศึกษาข้อบกพร่องด้านทักษะการเขียนภาษาไทยของนักศึกษาต่างประเทศชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
An Error Analysis of Thai Language Writing Skill of Second - Year Foreign Students at Udon Thani Rajabhat University
  วัฒนาพร นนลือชา/ พรจรัส สร้อยศรีฉาย / Wattanapon Nonluecha / Pornjarat Soisrichay