วารสารพื้นถิ่นโขง ชี มูล :: มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี >> รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ

ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - มิถุนายน 2562

(ดาวน์โหลดวารสารปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (ฉบับเต็ม) => )

ปีที่ / ฉบับที่
ชื่อบทความ
ผู้เขียน
ไฟล์
ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 ผู้หญิงในเรื่องเล่าตำนานพื้นเมืองเวียดนามกับการประกอบสร้างสังคมมาตาธิปไตย
Women in Vietnamese Mythical Narratives and Construction of Matriarchal Society
  ปฐม หงษ์สุวรรณ / Pathom Hongsuwan
ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 ความรู้เรื่องเพื่อนบ้าน CLMV ของชนชั้นนำสยาม ในวารสารวชิรญาณวิเศษ
The Siamese Elite’s Knowledge of CLMV Neighbors in Vajirayana Wiset Journal
  อริญชย์ วรรณชาติ / Arin Wannachat
ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 วรรณคดีสินไซ: บทบาทหน้าที่กับการสร้างภูมิทัศน์วัฒนธรรมลาว
Sin Sai Literature: Its Roles and Creation of Cultural Landscape in Lao PDR
  พิดสะพง วงพะจัน, ปฐม หงษ์สุวรรณ / Phitsaphong Vongphachan, Pathom Hongsuwan
ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 “วาทกรรมทางวัฒนธรรม” และ “ความไม่หลากหลายทางวัฒนธรรม” ในหลักสูตรและแบบเรียนสังคมศึกษา
Cultural Discourse and Non-Multiculturalism in Social Studies Curriculums and Textbooks
  ทิชานนท์ ชุมแวงวาปี / Thichanon Chumwangwapee
ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 ประเพณีประดิษฐ์ รัฐนาฏกรรมกับชุมชนจินตกรรมในสังคมไทย: การพัฒนากรอบความคิด
Invented Tradition, Theatre State and Imagined Community in Thai Society: Development of Conceptualization
  มนตรา พงษ์นิล / Montra Pongnil
ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 ตัวตนใหม่ของแรงงานอีสานคืนถิ่นกับการก่อตัวของวิถีแบบเมืองในพื้นที่ชนบท
New Subjectivity of Isan Returnee Migrants and the Urbanism in Rural Area
  สมพงศ์ อาษากิจ / Sompong Asakit
ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการตลาดการท่องเที่ยวของจังหวัดกวางบิ่นห์ ประเทศเวียดนาม
Strategies of Tourism Marketing Development in Quang Binh Province, Vietnam
  Mai Xuan Hung, บุษกร สุขแสน, กฤตติกา แสนโภชน์ / Mai Xuan Hung, Bussagorn Suksan, Krittikar Sanposh
ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 รูปแบบการพัฒนาศักยภาพผู้ปลูกผักปลอดสารพิษ ในพื้นที่นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
A Potential Development Model for Organic Vegetable Growers in Vientiane, Lao People's Democratic Republic
  ทวีเสริฐ สิริศักดิ์, บุษกร สุขแสน, ประจญ กิ่งมิ่งแฮ / Thaviseuth Sirisak, Bussagorn Suksan, Prachon Kingminghai