วารสารพื้นถิ่นโขง ชี มูล :: มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี >>

ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2562

(ดาวน์โหลดวารสารปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (ฉบับเต็ม) => )

ปีที่ / ฉบับที่
ชื่อบทความ
ผู้เขียน
ไฟล์
ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 เรื่องเล่าไทย-ลาว กับความสัมพันธ์ของชุมชนสองฝั่งโขง
Thai-Lao Narratives and the Relationship of Mekong Riverbank Communities
  พรสวรรค์ ศิริกัญจนาภรณ์ / Pornsavarn Sirikanjanaporn
ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 คัมภีร์พุทธศาสนา: สัมพันธบทในตำนานอุรังคธาตุ
Buddhist Scripture: Intertextuality in the Myth of Urangadhatu
  ชาญยุทธ สอนจันทร์/ ราชันย์ นิลวรรณาภา / Chanyuth Sonjan/ Rachan Nillawannapha
ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 วัดศรีทัศน์ บ้านปากภู: การศึกษาประวัติศาสตร์และพุทธศิลป์พื้นบ้านในลุ่มแม่น้ำเลย
Wat Srithat in Ban Pakphu: A Study of History and Folk Buddhist Art in Loei Basin Area
  ธีระวัฒน์ แสนค้า / Teerawatt Sankom
ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 การสื่อสารเพื่อการพัฒนา: ปัญหาการเผาอ้อยในภาคอีสาน
Development Communication: Sugarcane Burning Problems in Northeastern Thailand
  รัตนา จันทร์เทาว์ / Rattana Chanthao
ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 ระบบโควตาอ้อยกับความสัมพันธ์แบบอุปถัมภ์: แรงงานตัดอ้อย ลูกไร่ และหัวหน้าโควตา
Sugarcane-quota Systems and Patron-client Relations: Sugarcane Harvest Laborers, Ordinary Growers and Sub-contract Bosses
  ญดา สว่างแผ้ว/ พัชรินทร์ ลาภานันท์/ รักชนก ชานาญมาก / Yada Sawangpaew/ Patcharin Lapanun/ Ruckchanok Chumnanmak
ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อการเสริมสร้างสุขภาวะทางสังคมบนฐานของทุนทางสังคม: กรณีศึกษาเทศบาลตำบลเมืองหงส์ อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
Local Administration Organization’s Role in Promoting Social Well-Being Based on Social Capital: A Case Study of Mueang Hong Subdistrict Municipality, Chaturaphak Phiman District, Roi-Et Province
  สมหมาย กลางหิน / Sommai Klanghin
ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 สิทธิชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของกลุ่มชาติพันธุ์: กรณีศึกษากลุ่มลาหู่ในตำบลแม่นาเติง อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
Ethnic Groups’ Community Rights to Manage Natural Resources: A Case study of Lahu People in Mae Na Terng Sub-district, Pai District, Mae Hong Son Province
  พินิจนันท์ พรหมารัตน์ / Pinichnun Prommarat
ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 จารึกภาษาเขมรที่พนมบันทายนาง (K.214 และ K.791)
Khmer Inscriptions in Phnom Banteay Neang (K.214 and K.791)
  ทรงธรรม ปานสกุณ / Songtham Pansakun