วารสารพื้นถิ่นโขง ชี มูล :: มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี >> รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ

ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - มิถุนายน 2563

(ดาวน์โหลดวารสารปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (ฉบับเต็ม) => )

ปีที่ / ฉบับที่
ชื่อบทความ
ผู้เขียน
ไฟล์
ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 การศึกษาลักษณะเฉพาะด้านรูปทรงภาชนะดินเผายุคก่อนประวัติศาสตร์ในภาคอีสาน
A Study of Characteristics of Prehistorical Pottery Vessel Forms in the Northeastern Region of Thailand
  อิสสระ ดวงเกตุ, วรวุธ สุธีวีระขจร / Isra Duangket, Worawut Suteeweerakajorn
ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 อิทธิพลภาพพิมพ์ ส.ธรรมภักดี ผลงานพระเทวาภิมนิมิตกับการแสดงออกจิตรกรรมเวสสันดรชาดกในอีสานกลาง
Influence of S. Dhammapakdee Color Prints Drawn by Phradhevapimnimiti and Expression of Vessantara Mural Paintings in Central Isan
  นรินทร์ ยืนทน / Narin Yuenthon
ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 สัตตภัณฑ์: พุทธศิลป์ถิ่นล้านนา
Sattapans: The Lanna Buddhist Art
  ประทีป พืชทองหลาง, ญาตาวีมินทร์ พืชทองหลาง / Prateep Peuchthonglang, Yathaweemintr Peuchthonglang
ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 ภิกษุณี: กระบวนการเคลื่อนไหวของผู้หญิงบนพื้นที่พระพุทธศาสนาเถรวาทในประเทศไทย
Bhikkhunis: A Movement Process of Buddhist Nuns on Theravada Buddhism in Thailand
  ปิยลักษณ์ โพธิวรรณ์ , อาภากร ประจันตะเสน, ศิริพงษ์ ทองจันทร์ / Piyaluk Potiwan, Apagorn Prachantasena, Siripong Thongchan
ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 แนวทางในการฟื้นฟูและอนุรักษ์พิณพาทย์หามแห่: ประเพณีนมัสการพระธาตุพนม
Restoration and Conservation Schemes of Pinphat Hamhae: Phra That Phanom Worship Ceremony
  เฉลิมพล อะทาโส / Chalermpol Ataso
ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 การจัดการน้ำเสียระดับชุมชนเมืองเขตเทศบาลเมืองกระนวน จังหวัดขอนแก่น
Urban Wastewater Management of Kranuan Municipality, Khon Kaen Province
  วณิชชา ณรงค์ชัย / Wanichcha Narongcha
ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 การบริหารการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยทั้งระบบในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จังหวัดบึงกาฬ
The Early Childhood Education Management for the Entire System in Border Patrol Police Schools, Bueng Kan Province
  ธีระพล เพ็งจันทร์ / Teerapol Pengchan
ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 ไทด่านซ้าย: การเปรียบเทียบระบบเสียงระหว่างภาษาไทด่านกับภาษาไทเลย
Tai Dan Sai: Voice System Comparison between Tai Dan Dialect and Tai Loei Dialect
  เอกสิทธิ์ มณีศรี / Ekkasit Maneesri