วารสารพื้นถิ่นโขง ชี มูล :: มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี >> รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ

ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2563

(ดาวน์โหลดวารสารปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (ฉบับเต็ม) => )

ปีที่ / ฉบับที่
ชื่อบทความ
ผู้เขียน
ไฟล์
ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 เมืองเชียงคาน : การศึกษาพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของชุมชนโบราณริมฝั่งแม่น้ำโขง
Muang Chiang Khan: A Historical Development Study of Ancient Communities on the Mekong Riverbank
  ธีระวัฒน์ แสนคำ / Teerawatt Sankom
ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 กบฏเจ้าอนุวงศ์ : ภาพสะท้อนความสัมพันธ์เชิงอำนาจระหว่างสยามกับพื้นที่อีสาน
Anouvong’s Rebellion: Reflection of Power Relations between Siam and Isan Area
  ประวิทย์ สายสงวนวงศ์ / Prawit Saisanguanwong
ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 รูปแบบธาตุเจดีย์สมัยอาณาจักรล้านช้าง ณ ปราสาทบ้านปราสาท อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ
Pagoda Patterns in Lan Xang Period at Prasat Ban Prasat in Huai Thap Than District, Sisaket Provine
  ธันยพงศ์ สารรัตน์ / Thanyapong Sararat
ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 พัฒนาการคณะเอ็งกอ ศาลเจ้าปู่-ย่า จังหวัดอุดรธานี
The Development of Enggor Group of Pu-Ya Ancestral Shrine of Udon Thani Province
  จิราพรรณ เอี่ยมแก้ว / Chiraphan Ieamkaew
ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 กลองกิ่งพื้นบ้านอีสานจังหวัดอุดรธานี : มรดกภูมิปัญญาและคุณค่าทางวัฒนธรรม
Glong Ging of Udon Thani: Intangible Cultural Heritage and Value
  ไกรฤกษ์ ศิลาคม, พระครูพิพัฒน์วิทยาคม, พระมหาอภิวัฒน์ อินฺทปญฺโญ / Krairoek Silakhom, Phrakhruphiphatwittayakom, Phramaha Aphiwat Inthapanyo
ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 แนวทางการให้แสงสว่างในสิมอีสานโบราณ
Lighting Guidelines for Antique Isan Sim
  ธีรพัฒน์ หนองหารพิทักษ์ / Teeraphat Nongharnpitak
ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 ชุมชนธนาคารต้นไม้บ้านท่าลี่ : การเกื้อกูลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจสังคม และสิ่งแวดล้อม
Communal Tree Bank of Thalee Village: Its Contribution to Socioeconomic and Environmental Benefits
  ดิรก สาระวดี , สุจินต์ สิมารักษ์, สุวิทย์ เลาหศิริวงศ์ / Dilok Sarawadi, Suchint Simaraks, Suwit Laohasiriwong
ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 รูปแบบการเรียนรู้ชุมชนเพื่อการใช้ประโยชน์พืชสมุนไพรพื้นบ้าน กรณีศึกษาลุ่มน้ำลี้ จังหวัดลำพูน
Community Learning Model for Utilization of Local Herbal: Case Study in LI Watershed, Lamphun Province
  สามารถ ใจเตี้ย / Samart Jaitae
ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถการเขียนเชิงสร้างสรรค์โดยใช้แนวคิดการเสริมต่อการเรียนรู้ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
Development of a Learning Management Prototype to Promote Creative Writing Skill Using Scaffold-Based Approach for Undergraduate Students
  ศศิพงษ์ ศรีสวัสดิ์, ปริณ ทนันชัยบุตร / Sasipong Srisawat, Prin Tanunchaibutra