วารสารพื้นถิ่นโขง ชี มูล :: มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี >>

ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - มิถุนายน 2564

(ดาวน์โหลดวารสารปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (ฉบับเต็ม) => )

ปีที่ / ฉบับที่
ชื่อบทความ
ผู้เขียน
ไฟล์
ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 เรื่องเล่าจากวัฒนธรรมวัตถุในชุมชนพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ
Narratives from material culture in community areas in Sisaket province
  ชานนท์ ไชยทองดี / Chanont Chaithongdee
ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 รำแม่มด: การสร้างพลเมืองเข้มแข็งในสังคมสมัยใหม่ผ่านมโนทัศน์ภูมิศาสตร์วัฒนธรรม
Rum-Mae-Mod: Creating Modern Citizens Using The Concept Of Culture Geography
  น้ำผึ้ง ท่าคล่อง / Nhumpung Thaklong
ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 พัฒนาการคณะมังกรทองศาลเจ้าปู่-ย่า จังหวัดอุดรธานี
The Development of Dragon Dance Group of Pu-Ya Ancestral Shrine of Udonthani Province
  จิราพรรณ เอี่ยมแก้ว / Chiraphan Ieamkaew
ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 การปะทะสังสรรค์ อคติทางวัฒนธรรมและการจัดการกับสถานการณ์ความหลากหลายทางวัฒนธรรม: กรณีศึกษาการแต่งงานข้ามชาติในพื้นที่ชุมชนแห่งหนึ่งในจังหวัดอุดรธานี
Cultural Interaction, Cultural Prejudices and Cultural Management: A Case Study in Transnational Marriage Community Area in Udonthani Province
  ทิชานนท์ ชุมแวงวาปี/ธีรชัย เนตรถนอมศักดิ์/พัชรินทร์ ลาภานันท์ / Thichanon Chumwangwapee/Teerachai Nethanomsak/Putcharin Lapanun
ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 กระบวนการสร้างสรรค์นาฏศิลป์พ้นื บ้านอีสานเพื่อเทิดพระเกียรติของผู้ช่วยศาสตราจารย์วรางคณา วุฒิช่วย
The Process of Creating Isan Folk Performance to Honorthe King by Asst. Prof. Warangkhana Wutthichuay
  พิชิต ทองชิน / Pichit Thongchin
ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 การปรับตัวต่อภัยพิบัติ: การปรับตัวของชุมชนต่อการใช้องค์ความรู้ในการจัดการภัยพิบัติน้ำท่วม
Adaptation to Disaster: Community’s Adaptation to Use Knowledge for Flood Disaster Management
  สมชญา ศรีธรรม/รวี หาญเผชิญ / Somchaya Sritram/Rawee Hanpachern