วารสารพื้นถิ่นโขง ชี มูล :: มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี >>

ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2564

(ดาวน์โหลดวารสารปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (ฉบับเต็ม) => )

ปีที่ / ฉบับที่
ชื่อบทความ
ผู้เขียน
ไฟล์
ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 เมืองภูครั่ง : การศึกษาพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของชุมชนโบราณในหุบเขาลุ่มน้ำสานอำเภอภูเรือ จังหวัดเลย
Mueang Phu Krang : A Study of Historical Development of Ancient Communitiesin the San River Basin Valley, Phu Ruea District, Loei Province
  ธีระวัฒน์ แสนคำ / Teerawatt Sankom
ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 ผ้าแพรมน : การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้จากอดีตถึงปัจจุบัน
Pa Prae-mon : The Development of Its Usage through Times
  สุภาพร เกียรติดำเนินงาม / Suphaporn Kiatdamnoenngam
ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 กระบวนการผลิตการแสดง แสง สี เสียง ตำนานพระเวสสันดรชาดก จังหวัดร้อยเอ็ด
The Process of Performing Production of Light and sound:The Legend of Phra Vessantara Jataka, Roi Et Province
  สุภาลักษณ์ วิปราชญ, อุรารมย์ จันทมาลา / Supaluk Wiparh, Ourarom Chantamaia
ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 แนวทางการศึกษาพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์กับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในจังหวัดสกลนคร
Guidelines for Studying Sacred Area for Managing of the Natural Resources and Environment in Sakon Nakhon Province
  ภัชราภรณ์ สาคำ, พงษ์ศักดิ์ ฐานสินพล / Phatcharaporn Sakham, Pongsuk Tansinpon
ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 การเข้าถึงทุนของผู้สูงอายุอีสานกับการพัฒนาผู้สูงอายุในยุคไทยแลนด์ 4.0
Access to Capital of the Isan Elderly and the Development of the Elderly in Thailand 4.0 Era
  ประภาพร สุปัญญา / Prapaporn Supunya
ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 การพัฒนารูปแบบจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
The Development of Blended Learning Model to Enhance English Reading Comprehension for Upper Secondary Students
  เกศรา อินทะนนท์, ปริณ ทนันชัยบุตร / Katesara Intanon, Prin Tanunchaibutra