วารสารพื้นถิ่นโขง ชี มูล :: มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี >>

ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - มิถุนายน 2565

(ดาวน์โหลดวารสารปีที่ 8 ฉบับที่ 1 (ฉบับเต็ม) => )

ปีที่ / ฉบับที่
ชื่อบทความ
ผู้เขียน
ไฟล์
ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 บ้านนาเก็น : ชุมชนโบราณทางอุตสาหกรรมเหล็กที่สำคัญของอาณาจักรล้านช้าง
Ban Na ken : An Important Ancient Steel Idustry Community of Lan Xang Kingdom
  ว่าที่ พันตรี ฉัตรวัชระ เสนะบุตร์ / Acting Major Chatwatchara Senaputra
ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 โนนคำกลิ้งและด่านคำกลิ้ง : ชุมชนโบราณและบทบาทด่านชั้นในของเวียงจันทน์ในลุ่มน้ำโมง
Non Khumkling and Dan Khumkling : Ancient Communities and the Role of Inner Checkpoint of Vientiane in the Mong River Basin
  ธีระวัฒน์ แสนคำ / Teerawatt Sankom
ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 ดนตรีในพิธีเหยา : ชาวผู้ไทย ตำบลกกแดง อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร
Ritual music of Phuthai Kokdaeng Sub-district, NikhomKhamsoi District, Mukdahan Province
  วัณณวัฒน์ เจริญไกร / Wannawat Charoenkrai
ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 การศึกษาเปรียบเทียบการใช้ไม้ยมก ( ๆ ) และแนวทางการพัฒนาระบบประมวลผลภาษาอัตโนมัติของภาษาไทยและภาษาลาว
A Comparative Study of Maiyamok (ๆ ) Usage and the Guidelines for Natural Language Processing of Thai and Lao Languages
  กรกฤช มีมงคล / Gornkrit Meemongkol
ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 แผนพัฒนาท้องถิ่นกับการส่งเสริมคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางในชุมชน
Local Development Plans and Life Quality Promotion for Vulnerable Groups in Communities
  นิภาพรรณ เจนสันติกุล / Nipapan Jensantikul
ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 การบริหารจัดการขยะชุมชนเพื่อลดปริมาณขยะต้นทาง กรณีศึกษา เทศบาลตำบลบ้านแฮด อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น
Community Waste Administration for Source Reduction In Case of Ban Had Municipality, Ban Had District, Khon Kaen Province
  พัชรินทร์ ฤชุวรารักษ์ และจตุพร ดอนโสม / Patcharin Ruchuwararak And Jatuporn Donsom
ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 การวิเคราะห์ความต้องการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวเชิงเกษตร : กรณีศึกษาชุมชนบ้านเสลียงแห้ง 3 อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
Needs Analysis of English for Agro-tourism: A Case Study in Ban Saleang Haeng 3 Community, Khao Kho District, Phetchabun Province
  วันวิสาข์ หมื่นจง ธีรภัทร กิจจารักษ์ และธีราภรณ์ พลายเล็ก / Wanwisa Meunchong, Teeraphat Kitjarak and Teeraporn Plailek